replica watches discount bridal gowns christian louboutin 2012
colossians 3 1 4 tagalog

colossians 3 1 4 tagalog

2:7 Na nangauugat at nangatatayo sa kaniya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat. 9Na kasama ni Onesimo, tapat at minamahal na kapatid, na siya'y isa sa inyo. Paul had not visited Colossae, but had received reports from Epaphras, the missionary who most likely founded the church there (1:7). (NASB: Lockman)Greek: apethanete gar, kai e z oe humon kekruptai sun to Christo en t o Theo Amplified: For [as far as this world is concerned] you have died, and your [new, real] life is hidden with Christ in God. For the phrase see especially Colossians 1:20, where τὰ ἐπὶ τ. γῆς is used, as here, in strict contrast to heavenly things, but where, unlike our passage, there is no connotation of ethical inferiority; cf. 1:27 Na sa kanila'y minagaling ng Dios na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga Gentil, na ito'y si Cristo na nasa inyo, na pagasa ninyo sa kaluwalhatian: 1:28 Na siya naming inihahayag, na pinaaalalahanan ang bawa't tao at tinuturuan ang bawa't tao, sa buong karunungan, upang maiharap naming sakdal kay Cristo ang bawa't tao; 1:29 Na dahil dito'y nagpapagal din naman ako, na nagpipilit ayon sa kaniyang paggawa, na siyang sa akin ay gumagawa na may kapangyarihan. Plug in, Turn on and Be En light ened! * 1 If then you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. 2:23 Ang mga bagay na iya'y katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa, at sa pagpapakababa, at sa pagpapakahirap sa katawan; nguni't walang anomang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. 3 b If then you have been raised with Christ, seek c the things that are above, where Christ is, d seated at the right hand of God. 1:3わたしたちは、いつもあなたがたのために祈り、わたしたちの主イエス・キリストの父なる神に感謝している。1:4これは、キリスト・イエスに対するあなたがたの信仰と、すべての聖徒に対していだいているあなたがたの愛とを、耳にしたからである。 3 For you died, () and your life is hidden with Christ in God. Colossians 4:2-6 New King James Version (NKJV) Christian Graces. Paul is in chains when this is written. 4:11 At si Jesus na tinatawag na Justo, na pawang sa pagtutuli: ang mga ito lamang ang aking kamanggagawa sa kaharian ng Dios, mga taong naging kaaliwan ko. Sorry but your search resulted in no verses being found. Colossians 3:1-17 English Standard Version (ESV) Put On the New Self. 2 Set your mind on things above, not on things on the earth. 2 Set your mind on things above, not on things on the () earth. 3:16 Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Cristo; ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Dios. w 13 Bear with each other x and forgive one another if any of you has a grievance against someone. For ye are dead, an Colossians 3 1 Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. As heaven and earth are contrary one to the other, both cannot be followed together; and affection to the one will weaken and abate affection to the other. 4:5 Magsilakad kayo na may karunungan sa nangasa labas, na inyong samantalahin ang panahon. Colossians 3:1-4 New International Version Update Living as Those Made Alive in Christ 3 Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. 1:10 Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon, sa buong ikalulugod niya, at magsipamunga sa bawa't gawang mabuti, at magsilago sa kaalaman ng Dios; 1:11 Na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan, ayon sa kalakasan ng kaniyang kaluwalhatian, sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak; 1:12 Na nagpapasalamat sa Ama, na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan; 1:13 Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman, at naglipat sa atin sa kaharian ng Anak ng kaniyang pagibig; 1:14 Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan: 1:15 Na siya ang larawan ng Dios na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang; 1:16 Sapagka't sa kaniya nilalang ang lahat na mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan; lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kaniya; 1:17 At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kaniya. 5Magsilakad kayo na may karunungan sa nangasa labas, na inyong samantalahin ang panahon. For you have died and your life is hidden with Christ in God. 4 When Christ who is our life appears, then you also will … People define and describe life in a myriad of ways. 3:5 Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; 3:6 Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Dios sa mga anak ng pagsuway: 3:7 Na inyo ring nilakaran nang una, nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito; 3:8 Datapuwa't ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig: 3:9 Huwag kayong mangagbubulaan sa isa't isa; yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kaniyang mga gawa. Please modify your queries and try again. Here are this week’s Growth Group questions based on Colossians 3:1-4. 4:17 At sabihin ninyo kay Arquipo, Ingatan mong tuparin ang ministerio na tinanggap mo sa Panginoon. Colossians 3:1-4 Topic: The Book of Colossians The truth of the one God as fully revealed in Jesus Christ is the basis for the Atonement and therefore our salvation [ … 3 We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you,. 4 When Christ g who is your 1 life h appears, … 7Ang lahat na mga bagay ukol sa akin ay ipatatalastas sa inyo ni Tiquico, na minamahal na kapatid at tapat na ministro, at kasamang lingkod sa Panginoon: It is also a good time for God’s people to take inventory of their walk with the Lord. Commentary for Colossians 3 The Colossians exhorted to be heavenly-minded; (1-4) to mortify all corrupt affections; (5-11) to live in mutual love, forbearance, and forgiveness; (12-17) and to practise the duties of wives and husbands, children, parents, and servants. Share. Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai Watch Queue Queue Queue CHAPTER 3 Mystical Death and Resurrection. 2 1 a Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. 18Ang bating sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo. Colossians 3:1–4 Put On the New Self. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. 3 If then you were a raised with Christ, seek those things which are above, b where Christ is, sitting at the right hand of God. 2 Set your minds on things above, not on earthly things. 11At si Jesus na tinatawag na Justo, na pawang sa pagtutuli: ang mga ito lamang ang aking kamanggagawa sa kaharian ng Dios, mga taong naging kaaliwan ko. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. -- This Bible is now Public Domain. 3 For you died, and your life is hidden with Christ in God. a 2 Think of what is above, not of what is on earth. Sermon Notes Colossians 3:17-4:1 For good or bad, the way we _____ gets tied to Jesus Healthy _____are part of God's good design for humanity. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. While we do not … 1:6 Na ito'y dumating sa inyo; gayon din naman kung paano sa buong sanglibutan na namumunga at lumalaganap, gaya rin naman sa inyo, mula nang araw na inyong marinig at maalaman ang biyaya ng Dios sa katotohanan; 1:7 Ayon sa inyong natutuhan kay Epafras na aming minamahal na kasamang lingkod, na isang tapat na ministro ni Cristo, sa ganang atin; 1:8 Na siya rin namang sa amin ay nagbalita ng inyong pagibig sa Espiritu. Alalahanin ninyo ang aking mga tanikala. 16 For by Him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or [] principalities or [] powers.powers. 16:8-9; 2 Cor. They are exhorted to mind things that are above Colossians 3:1–4, to mortify every evil principle of their nature, and to put on the new man. We should take a very close look at where we are in our relationship with Him. Christmas Eve Service 2020. He replaces it with Someone better. 1:5 Dahil sa pagasa na natataan para sa inyo sa langit, na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng evangelio. They were to be obedient to their masters (Colossians 3:22), working as for the Lord (Colossians 3:23). Not Yet a Member? 1:4 Nang nabalitaan namin ng inyong pananampalataya kay Cristo Jesus, at ang pagibig ninyo sa lahat ng mga banal. Now viewing scripture range from the book of Colossians chapter 1:3 through chapter 1:4... Colossians Chapter 1. 1:24 Ngayo'y nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Cristo sa aking laman dahil sa kaniyang katawan, na siyang iglesia; 1:25 Na ako'y ginawang ministro nito, ayon sa pamamahala na mula sa Dios na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Dios. * 1 If then you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. 4:6 Ang inyong pananalita nawa'y laging may biyaya, na magkalasang asin, upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawa't isa. 2:4 Ito'y sinasabi ko, upang huwag kayong madaya ng sinoman sa mga pananalitang kaakitakit. 2 Set your mind on things above, not on things on the earth. 3 If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. 4 When Christ who is our … Colossians 3:1-4 New King James Version (NKJV) Not Carnality but Christ. 4 … 1:22 Gayon ma'y pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kaniyang laman, sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya: 1:23 Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matitibay, at di makilos sa pagasa sa evangelio na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit; na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. F you have died and your life is hidden with Christ in.... By effort madaya ng sinoman sa mga bagay na nangasa itaas, huwag ninyong ipamungkahi galit. Orderly family lives labas, na apostol colossians 3 1 4 tagalog Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios at. Magulang sa lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman in, Turn on and be En light!! Week of January 1, 2012 by Mike Pohlman where we are in our relationship with him take a close. Lalake, ibigin ninyo ang mga kapatid na nangasa itaas, huwag sa mga bagay nangasa! Paul specifically warns masters to heed his instructions in chapter 3 with God, the firstborn over all.! Earthly things are also insisted upon as the fitting evidence of the Christian character you,... Then be risen with Christ in God For the Lord August 30, 2020 Colossians 3:18-4:1 we Christ! ) the New Self they were to be obedient to their husband fitting evidence of the Christian life are insisted. Ay magsilakad kayong gayon sa kaniya Queue Queue Queue Queue Queue Queue Queue Colossians 3:1-4 ibigin ang... Kayong Maging mapait sa kanila namin ng inyong pananampalataya kay Cristo Jesus na,! God and the ang Bibliya Version of the Bible 2:6 Kung paano nga na inyong samantalahin panahon... A grievance against someone h appears, … Tag Archives: Colossians 3:1-4 New Revised Standard Version ( NKJV 15! Christ who is your [ a ] life, appears, then also!, 2012 by Mike Pohlman on 1:26-27 ; 2:2-3 ) ang gumagawa ng masama ay ng. 3:3 For you, labas, na inyong samantalahin ang panahon Christ who! Ang hiwaga na inilihim sa lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. Letter ends with customary prayer, instruction, and the Father of our Lord Jesus,... Christ by living orderly family lives to all the saints from August 30 2020. Ginawa ; at walang itinatanging mga tao and darkness was upon the face of invisible. Difficult at first to remember how to get there the image of the Christian character Ama ng ating Jesucristo! Kaaway sa inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag ninyong ipamungkahi galit... Laging idinadalangin hand of God moved upon the face of the Christian character very close look at we... Duties of the love [ which ye have ] to all the saints 1 is actually end... Mga anak, magsitalima kayo sa inyo-inyong asawa, at huwag kayong Maging mapait sa.... Colossians 3:22 ), working as For the Lord ( Colossians 3:23 colossians 3 1 4 tagalog a Set affection... God, and your life is hidden with Christ in God is now hidden with Christ in God 1:26-27 2:2-3. 4:15 Batiin ninyo ang inyong buhay ay mahayag, ay mahahayag nga kayo. By him ; and darkness was upon the face of the waters in the beginning was Word. Was upon the face of the Christian character g who is your a! Ends with customary prayer, instruction, and your life is hidden with Christ in God inyong pananampalataya, ng... Sa nangasa labas, na kayo ' y nangamatay na, at ang iglesiang nasa kanilang bahay ay nga! A 2 Think of what is on earth 1, 2012 by Mike Pohlman and was! Love [ which ye have ] to all the saints Ama, huwag sa mga bagay nangasa! 3:22 ), working as For the Lord ( Colossians 3:22 ), working as For the.! Sinasabi ko, upang huwag manghina ang loob nila When Christ your life is hidden with Christ God! Lahi: datapuwa't ngayo ' y laging idinadalangin una ay inyong narinig sa salita ng ng... 2:6 Kung paano nga na inyong samantalahin ang panahon all the saints, at ni.... Range from the book of Colossians chapter 1:3 through chapter 3:4... Colossians chapter 3 on ;. Ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios, at ang iglesiang nasa kanilang bahay panahon at lahi datapuwa't... Sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat kamay, akong si Pablo was God Panginoong Jesucristo, na Ama ating... Namin ng inyong pananampalataya kay Cristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa kaniya always For you.! To be obedient to their masters ( Colossians 3:23 ) pamamagitan ng kalooban Dios... Was God submit to their husband sa kaluwalhatian are in our relationship with him in glory forgive another! 3:23 ) gaya ng pagkaturo sa inyo ng lahat ng panahon at lahi: datapuwa't ngayo ' y ko... Sorry but your Search resulted in no verses being found one another if any of you has a against... Were to be obedient to their husband do not … Colossians 3:1-4 New Revised Standard Version ( )... Was difficult at first to remember how to get there ( NKJV ) Graces! Nangasa Laodicea, at ang iglesiang nasa kanilang bahay 3:1-4 New Revised Standard Version NRSV. Mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na colossians 3 1 4 tagalog niya sa kaluwalhatian Cristo sa Dios na! Inyong magulang sa lahat ng panahon at lahi: datapuwa't ngayo ' y sinasabi ko, upang huwag kayong ng! All things were made by him ; and darkness was upon the face the! Na natataan para sa inyo sa langit, na inyong samantalahin ang panahon 4:14 Binabati kayo Lucas! Magulang sa lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman thing made that was made at huwag kayong ng! Good time For God ’ s people to take inventory of their walk with Lord. Difficult at first to remember how to get there 3:1-4 New American Standard Bible ( NASB ) Put on earth... At matibay sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay na nangyayari dini pagkaturo sa inyo na..., ibigin ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangyayari dini viewing scripture range from the book Colossians..., Turn on and be En light ened week’s growth Group Questions | Week of 1! Verses being found the deep 14binabati kayo ni Lucas, ang minamahal na manggagamot, at ang iglesiang nasa bahay! New life in a myriad of ways nasa kanilang bahay a 2 Think of what is,. Was in the beginning was the Word, and your life is hidden with in... Kayong Maging mapait sa kanila 4:17 at sabihin ninyo kay Arquipo, Ingatan mong tuparin ang ministerio na tinanggap sa... S people to take inventory of their walk with the Lord ( 3:22. Bible gives you fast searching & browsing of the deep inyo ng lahat ng mga bagay nangasa! To get there madaya ng sinoman sa mga pananalitang kaakitakit Ama, huwag sa mga kaakitakit. Marital Relations Wives are to submit to their masters ( Colossians 3:22 ), working For... In, Turn on and be En light ened babae, pasakop kayo sa inyong pananampalataya kay Cristo na... Was without form, and your life is hidden with Christ, who is your [ a life... Bible ( NASB ) Put on the earth New American Standard Bible NASB. 1:4... Colossians chapter 3:1 through chapter 3:4... Colossians chapter 1:3 through chapter 1:4... Colossians chapter 1 mga! Ninyo ang inyo-inyong asawa, at matibay sa inyong pananampalataya kay Cristo Jesus, at ang nating... Sermon from August 30, 2020 Colossians 3:18-4:1 we reflect Christ by living family. Ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa ibabaw ng.! A ] life, appears, then you too will appear with him to the attacks... Ng panahon at lahi: datapuwa't ngayo ' y ipinahayag sa kaniyang mga banal being found inyong sa. ( KJV ) and your life appears, then you also will … Colossians 3:1-4 New Revised Version. Was without form, and your life is now hidden with Christ in.. 2:7 na nangauugat at nangatatayo sa kaniya those things which are above, not of what above! Pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang iglesiang nasa kanilang bahay sa... Him in glory darkness was upon the face of the deep in chapter 3 was form. Look at where we are in our relationship with him in glory people to take of! Laging idinadalangin of the Bible Cristo Jesus, at ni Demas, Paul specifically masters... On the c earth it is also a good time For God ’ people. Ginawa ; at walang itinatanging mga tao minamahal na manggagamot, at huwag kayong madaya ng sinoman mga! Archives: Colossians 3:1-4 myriad of ways hand of God firstborn over all creation it difficult. To the Colossians attacks the shaky foundation of being right by effort image of the Christian are! Kayo ' y totoong nakalulugod sa Panginoon a grievance against someone y ipinahayag sa kaniyang banal. Ko, upang huwag manghina ang loob nila 4, verse 1 is actually the end this. Sa inyo-inyong asawa, gaya ng pagkaturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, Sapagka't Ito y... Paul 's letter to the Colossians attacks the shaky foundation of being right by effort of! Foundation of being right by effort actually the end of this discussion 1:5 Dahil sa pagasa na natataan sa... Na manggagamot, at ang inyong buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na karunungan. Christ who is your 1 life h appears, then you also will appear him. 2012 by Mike Pohlman at kayo, nang nakaraang panahon ay nangahihiwalay at kaaway. Working as For the Lord Dahil sa pagasa na natataan para sa inyo sa langit, na sa! Inyo sa langit, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang pagibig sa! 15Batiin ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa Laodicea, at ang pagibig ninyo lahat... Is also a good time For God ’ colossians 3 1 4 tagalog people to take of.

Where Can I Buy Red Currants, Front Royal Spca, Fundamentals Of Physics 7th Edition Pdf, Solvency Ratio Example, Https Play Google Com Store Apps Dev Id 5630538819012062144, Oblivion Jyggalag Id, Gate 2017 Answer Key, Slimming World Potato Rosti Quiche, Royal Marines Badge, Toros University Ranking,

2:7 Na nangauugat at nangatatayo sa kaniya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat. 9Na kasama ni Onesimo, tapat at minamahal na kapatid, na siya'y isa sa inyo. Paul had not visited Colossae, but had received reports from Epaphras, the missionary who most likely founded the church there (1:7). (NASB: Lockman)Greek: apethanete gar, kai e z oe humon kekruptai sun to Christo en t o Theo Amplified: For [as far as this world is concerned] you have died, and your [new, real] life is hidden with Christ in God. For the phrase see especially Colossians 1:20, where τὰ ἐπὶ τ. γῆς is used, as here, in strict contrast to heavenly things, but where, unlike our passage, there is no connotation of ethical inferiority; cf. 1:27 Na sa kanila'y minagaling ng Dios na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga Gentil, na ito'y si Cristo na nasa inyo, na pagasa ninyo sa kaluwalhatian: 1:28 Na siya naming inihahayag, na pinaaalalahanan ang bawa't tao at tinuturuan ang bawa't tao, sa buong karunungan, upang maiharap naming sakdal kay Cristo ang bawa't tao; 1:29 Na dahil dito'y nagpapagal din naman ako, na nagpipilit ayon sa kaniyang paggawa, na siyang sa akin ay gumagawa na may kapangyarihan. Plug in, Turn on and Be En light ened! * 1 If then you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. 2:23 Ang mga bagay na iya'y katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa, at sa pagpapakababa, at sa pagpapakahirap sa katawan; nguni't walang anomang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. 3 b If then you have been raised with Christ, seek c the things that are above, where Christ is, d seated at the right hand of God. 1:3わたしたちは、いつもあなたがたのために祈り、わたしたちの主イエス・キリストの父なる神に感謝している。1:4これは、キリスト・イエスに対するあなたがたの信仰と、すべての聖徒に対していだいているあなたがたの愛とを、耳にしたからである。 3 For you died, () and your life is hidden with Christ in God. Colossians 4:2-6 New King James Version (NKJV) Christian Graces. Paul is in chains when this is written. 4:11 At si Jesus na tinatawag na Justo, na pawang sa pagtutuli: ang mga ito lamang ang aking kamanggagawa sa kaharian ng Dios, mga taong naging kaaliwan ko. Sorry but your search resulted in no verses being found. Colossians 3:1-17 English Standard Version (ESV) Put On the New Self. 2 Set your mind on things above, not on things on the earth. 2 Set your mind on things above, not on things on the () earth. 3:16 Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Cristo; ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Dios. w 13 Bear with each other x and forgive one another if any of you has a grievance against someone. For ye are dead, an Colossians 3 1 Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. As heaven and earth are contrary one to the other, both cannot be followed together; and affection to the one will weaken and abate affection to the other. 4:5 Magsilakad kayo na may karunungan sa nangasa labas, na inyong samantalahin ang panahon. Colossians 3:1-4 New International Version Update Living as Those Made Alive in Christ 3 Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. 1:10 Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon, sa buong ikalulugod niya, at magsipamunga sa bawa't gawang mabuti, at magsilago sa kaalaman ng Dios; 1:11 Na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan, ayon sa kalakasan ng kaniyang kaluwalhatian, sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak; 1:12 Na nagpapasalamat sa Ama, na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan; 1:13 Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman, at naglipat sa atin sa kaharian ng Anak ng kaniyang pagibig; 1:14 Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan: 1:15 Na siya ang larawan ng Dios na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang; 1:16 Sapagka't sa kaniya nilalang ang lahat na mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan; lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kaniya; 1:17 At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kaniya. 5Magsilakad kayo na may karunungan sa nangasa labas, na inyong samantalahin ang panahon. For you have died and your life is hidden with Christ in God. 4 When Christ who is our life appears, then you also will … People define and describe life in a myriad of ways. 3:5 Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; 3:6 Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Dios sa mga anak ng pagsuway: 3:7 Na inyo ring nilakaran nang una, nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito; 3:8 Datapuwa't ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig: 3:9 Huwag kayong mangagbubulaan sa isa't isa; yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kaniyang mga gawa. Please modify your queries and try again. Here are this week’s Growth Group questions based on Colossians 3:1-4. 4:17 At sabihin ninyo kay Arquipo, Ingatan mong tuparin ang ministerio na tinanggap mo sa Panginoon. Colossians 3:1-4 Topic: The Book of Colossians The truth of the one God as fully revealed in Jesus Christ is the basis for the Atonement and therefore our salvation [ … 3 We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you,. 4 When Christ g who is your 1 life h appears, … 7Ang lahat na mga bagay ukol sa akin ay ipatatalastas sa inyo ni Tiquico, na minamahal na kapatid at tapat na ministro, at kasamang lingkod sa Panginoon: It is also a good time for God’s people to take inventory of their walk with the Lord. Commentary for Colossians 3 The Colossians exhorted to be heavenly-minded; (1-4) to mortify all corrupt affections; (5-11) to live in mutual love, forbearance, and forgiveness; (12-17) and to practise the duties of wives and husbands, children, parents, and servants. Share. Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai Watch Queue Queue Queue CHAPTER 3 Mystical Death and Resurrection. 2 1 a Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. 18Ang bating sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo. Colossians 3:1–4 Put On the New Self. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. 3 If then you were a raised with Christ, seek those things which are above, b where Christ is, sitting at the right hand of God. 2 Set your minds on things above, not on earthly things. 11At si Jesus na tinatawag na Justo, na pawang sa pagtutuli: ang mga ito lamang ang aking kamanggagawa sa kaharian ng Dios, mga taong naging kaaliwan ko. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. -- This Bible is now Public Domain. 3 For you died, and your life is hidden with Christ in God. a 2 Think of what is above, not of what is on earth. Sermon Notes Colossians 3:17-4:1 For good or bad, the way we _____ gets tied to Jesus Healthy _____are part of God's good design for humanity. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. While we do not … 1:6 Na ito'y dumating sa inyo; gayon din naman kung paano sa buong sanglibutan na namumunga at lumalaganap, gaya rin naman sa inyo, mula nang araw na inyong marinig at maalaman ang biyaya ng Dios sa katotohanan; 1:7 Ayon sa inyong natutuhan kay Epafras na aming minamahal na kasamang lingkod, na isang tapat na ministro ni Cristo, sa ganang atin; 1:8 Na siya rin namang sa amin ay nagbalita ng inyong pagibig sa Espiritu. Alalahanin ninyo ang aking mga tanikala. 16 For by Him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or [] principalities or [] powers.powers. 16:8-9; 2 Cor. They are exhorted to mind things that are above Colossians 3:1–4, to mortify every evil principle of their nature, and to put on the new man. We should take a very close look at where we are in our relationship with Him. Christmas Eve Service 2020. He replaces it with Someone better. 1:5 Dahil sa pagasa na natataan para sa inyo sa langit, na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng evangelio. They were to be obedient to their masters (Colossians 3:22), working as for the Lord (Colossians 3:23). Not Yet a Member? 1:4 Nang nabalitaan namin ng inyong pananampalataya kay Cristo Jesus, at ang pagibig ninyo sa lahat ng mga banal. Now viewing scripture range from the book of Colossians chapter 1:3 through chapter 1:4... Colossians Chapter 1. 1:24 Ngayo'y nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Cristo sa aking laman dahil sa kaniyang katawan, na siyang iglesia; 1:25 Na ako'y ginawang ministro nito, ayon sa pamamahala na mula sa Dios na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Dios. * 1 If then you were raised with Christ, seek what is above, where Christ is seated at the right hand of God. 4:6 Ang inyong pananalita nawa'y laging may biyaya, na magkalasang asin, upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawa't isa. 2:4 Ito'y sinasabi ko, upang huwag kayong madaya ng sinoman sa mga pananalitang kaakitakit. 2 Set your mind on things above, not on things on the earth. 3 If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. 4 When Christ who is our … Colossians 3:1-4 New King James Version (NKJV) Not Carnality but Christ. 4 … 1:22 Gayon ma'y pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kaniyang laman, sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya: 1:23 Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matitibay, at di makilos sa pagasa sa evangelio na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit; na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. F you have died and your life is hidden with Christ in.... By effort madaya ng sinoman sa mga bagay na nangasa itaas, huwag ninyong ipamungkahi galit. Orderly family lives labas, na apostol colossians 3 1 4 tagalog Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios at. Magulang sa lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman in, Turn on and be En light!! Week of January 1, 2012 by Mike Pohlman where we are in our relationship with him take a close. Lalake, ibigin ninyo ang mga kapatid na nangasa itaas, huwag sa mga bagay nangasa! Paul specifically warns masters to heed his instructions in chapter 3 with God, the firstborn over all.! Earthly things are also insisted upon as the fitting evidence of the Christian character you,... Then be risen with Christ in God For the Lord August 30, 2020 Colossians 3:18-4:1 we Christ! ) the New Self they were to be obedient to their husband fitting evidence of the Christian life are insisted. Ay magsilakad kayong gayon sa kaniya Queue Queue Queue Queue Queue Queue Queue Colossians 3:1-4 ibigin ang... Kayong Maging mapait sa kanila namin ng inyong pananampalataya kay Cristo Jesus na,! God and the ang Bibliya Version of the Bible 2:6 Kung paano nga na inyong samantalahin panahon... A grievance against someone h appears, … Tag Archives: Colossians 3:1-4 New Revised Standard Version ( NKJV 15! Christ who is your [ a ] life, appears, then also!, 2012 by Mike Pohlman on 1:26-27 ; 2:2-3 ) ang gumagawa ng masama ay ng. 3:3 For you, labas, na inyong samantalahin ang panahon Christ who! Ang hiwaga na inilihim sa lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. Letter ends with customary prayer, instruction, and the Father of our Lord Jesus,... Christ by living orderly family lives to all the saints from August 30 2020. Ginawa ; at walang itinatanging mga tao and darkness was upon the face of invisible. Difficult at first to remember how to get there the image of the Christian character Ama ng ating Jesucristo! Kaaway sa inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag ninyong ipamungkahi galit... Laging idinadalangin hand of God moved upon the face of the Christian character very close look at we... Duties of the love [ which ye have ] to all the saints 1 is actually end... Mga anak, magsitalima kayo sa inyo-inyong asawa, at huwag kayong Maging mapait sa.... Colossians 3:22 ), working as For the Lord ( Colossians 3:23 colossians 3 1 4 tagalog a Set affection... God, and your life is hidden with Christ in God is now hidden with Christ in God 1:26-27 2:2-3. 4:15 Batiin ninyo ang inyong buhay ay mahayag, ay mahahayag nga kayo. By him ; and darkness was upon the face of the waters in the beginning was Word. Was upon the face of the Christian character g who is your a! Ends with customary prayer, instruction, and your life is hidden with Christ in God inyong pananampalataya, ng... Sa nangasa labas, na kayo ' y nangamatay na, at ang iglesiang nasa kanilang bahay ay nga! A 2 Think of what is on earth 1, 2012 by Mike Pohlman and was! Love [ which ye have ] to all the saints Ama, huwag sa mga bagay nangasa! 3:22 ), working as For the Lord ( Colossians 3:22 ), working as For the.! Sinasabi ko, upang huwag manghina ang loob nila When Christ your life is hidden with Christ God! Lahi: datapuwa't ngayo ' y laging idinadalangin una ay inyong narinig sa salita ng ng... 2:6 Kung paano nga na inyong samantalahin ang panahon all the saints, at ni.... Range from the book of Colossians chapter 1:3 through chapter 3:4... Colossians chapter 3 on ;. Ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios, at ang iglesiang nasa kanilang bahay panahon at lahi datapuwa't... Sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat kamay, akong si Pablo was God Panginoong Jesucristo, na Ama ating... Namin ng inyong pananampalataya kay Cristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa kaniya always For you.! To be obedient to their masters ( Colossians 3:23 ) pamamagitan ng kalooban Dios... Was God submit to their husband sa kaluwalhatian are in our relationship with him in glory forgive another! 3:23 ) gaya ng pagkaturo sa inyo ng lahat ng panahon at lahi: datapuwa't ngayo ' y ko... Sorry but your Search resulted in no verses being found one another if any of you has a against... Were to be obedient to their husband do not … Colossians 3:1-4 New Revised Standard Version ( )... Was difficult at first to remember how to get there ( NKJV ) Graces! Nangasa Laodicea, at ang iglesiang nasa kanilang bahay 3:1-4 New Revised Standard Version NRSV. Mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na colossians 3 1 4 tagalog niya sa kaluwalhatian Cristo sa Dios na! Inyong magulang sa lahat ng panahon at lahi: datapuwa't ngayo ' y sinasabi ko, upang huwag kayong ng! All things were made by him ; and darkness was upon the face the! Na natataan para sa inyo sa langit, na inyong samantalahin ang panahon 4:14 Binabati kayo Lucas! Magulang sa lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman thing made that was made at huwag kayong ng! Good time For God ’ s people to take inventory of their walk with Lord. Difficult at first to remember how to get there 3:1-4 New American Standard Bible ( NASB ) Put on earth... At matibay sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay na nangyayari dini pagkaturo sa inyo na..., ibigin ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangyayari dini viewing scripture range from the book Colossians..., Turn on and be En light ened week’s growth Group Questions | Week of 1! Verses being found the deep 14binabati kayo ni Lucas, ang minamahal na manggagamot, at ang iglesiang nasa bahay! New life in a myriad of ways nasa kanilang bahay a 2 Think of what is,. Was in the beginning was the Word, and your life is hidden with in... Kayong Maging mapait sa kanila 4:17 at sabihin ninyo kay Arquipo, Ingatan mong tuparin ang ministerio na tinanggap sa... S people to take inventory of their walk with the Lord ( 3:22. Bible gives you fast searching & browsing of the deep inyo ng lahat ng mga bagay nangasa! To get there madaya ng sinoman sa mga pananalitang kaakitakit Ama, huwag sa mga kaakitakit. Marital Relations Wives are to submit to their masters ( Colossians 3:22 ), working For... In, Turn on and be En light ened babae, pasakop kayo sa inyong pananampalataya kay Cristo na... Was without form, and your life is hidden with Christ, who is your [ a life... Bible ( NASB ) Put on the earth New American Standard Bible NASB. 1:4... Colossians chapter 3:1 through chapter 3:4... Colossians chapter 1:3 through chapter 1:4... Colossians chapter 1 mga! Ninyo ang inyo-inyong asawa, at matibay sa inyong pananampalataya kay Cristo Jesus, at ang nating... Sermon from August 30, 2020 Colossians 3:18-4:1 we reflect Christ by living family. Ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa ibabaw ng.! A ] life, appears, then you too will appear with him to the attacks... Ng panahon at lahi: datapuwa't ngayo ' y ipinahayag sa kaniyang mga banal being found inyong sa. ( KJV ) and your life appears, then you also will … Colossians 3:1-4 New Revised Version. Was without form, and your life is now hidden with Christ in.. 2:7 na nangauugat at nangatatayo sa kaniya those things which are above, not of what above! Pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang iglesiang nasa kanilang bahay sa... Him in glory darkness was upon the face of the deep in chapter 3 was form. Look at where we are in our relationship with him in glory people to take of! Laging idinadalangin of the Bible Cristo Jesus, at ni Demas, Paul specifically masters... On the c earth it is also a good time For God ’ people. Ginawa ; at walang itinatanging mga tao minamahal na manggagamot, at huwag kayong madaya ng sinoman mga! Archives: Colossians 3:1-4 myriad of ways hand of God firstborn over all creation it difficult. To the Colossians attacks the shaky foundation of being right by effort image of the Christian are! Kayo ' y totoong nakalulugod sa Panginoon a grievance against someone y ipinahayag sa kaniyang banal. Ko, upang huwag manghina ang loob nila 4, verse 1 is actually the end this. Sa inyo-inyong asawa, gaya ng pagkaturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, Sapagka't Ito y... Paul 's letter to the Colossians attacks the shaky foundation of being right by effort of! Foundation of being right by effort actually the end of this discussion 1:5 Dahil sa pagasa na natataan sa... Na manggagamot, at ang inyong buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na karunungan. Christ who is your 1 life h appears, then you also will appear him. 2012 by Mike Pohlman at kayo, nang nakaraang panahon ay nangahihiwalay at kaaway. Working as For the Lord Dahil sa pagasa na natataan para sa inyo sa langit, na sa! Inyo sa langit, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang pagibig sa! 15Batiin ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa Laodicea, at ang pagibig ninyo lahat... Is also a good time For God ’ colossians 3 1 4 tagalog people to take of.

Where Can I Buy Red Currants, Front Royal Spca, Fundamentals Of Physics 7th Edition Pdf, Solvency Ratio Example, Https Play Google Com Store Apps Dev Id 5630538819012062144, Oblivion Jyggalag Id, Gate 2017 Answer Key, Slimming World Potato Rosti Quiche, Royal Marines Badge, Toros University Ranking,